Individuální terapie je jednou z forem psychoterapie, při které terapeut pomáhá klientovi se zvládáním jeho problémů, náročných životních situací
či psychických nebo somatických obtíží. Jde o propracovanou metodu, jejímž hlavním cílem je změna špatných životních postojů klienta,
za asistence terapeuta. Současně terapeut pomáhá klientovi tak, aby byl schopen své problémy řešit samostatně, tj. pomáhá ke svépomoci.

Úvodní setkání je spíše informativní konzultací, při které terapeut objasňuje (exploruje) příčiny a okolnosti, které klienta na terapii přivádějí, mapuje situace, které aktuální problém ovlivňují, a zajímá se o anamnestická data. Na základě všech nashromážděných informací terapeut zhodnotí situaci, shrne nejpodstatnější body a navrhne nejvhodnější terapeutický postup, vč. doporučení.

Běžná délka sezení je 60 minut. Po předchozí domluvě je možné dobu prodloužit, maximálně však na 90 minut. Četnost sezení probíhá
v dohodnutých (nejčastěji týdenních) intervalech. Celková délka terapie závisí na individuálních potřebách klienta a na charakteru daných obtíží.